#ما_بی_شماریم

به سامانۀ جامع خدمات ملی مرکز سفیران مهربانی خوش آمدید
درحال حاضر این سامانه برای مراکز استان های آذربایجان غربی
آذربایـجان شرقـی ، تهـران ، خراسـان رضوی فعـال مـی بـاشد
و برای فعال سازی سایر استان ها نیز در تـلاش هستیم.