ثبت نام برای یک دوره
مراحل ثبت نام راحت است و فقط 1 دقیقه طول میکشد